Insignis Biuro Rachunkowe Insignis Biuro Rachunkowe
Rozpoczynasz
działalność?
Ta oferta jest
dla Ciebie!

Usługi
dodatkowe

Zadaj pytanie
księgowemu

Praca w INSIGNIS
Wymagania jakie stawiamy przed kandydatami do pracy w INSIGNIS.

Wykształcenie.

Ponieważ stawiamy na najwyższa jakość naszych usług, zespół naszego Biura składa się z osób wykształconych, którzy ciągle podwyższają swoje kwalifikacje.

Zdecydowanie największe szanse na uzyskanie pracy w naszym Biurze mają osoby, które ukończyły wyższe studia magisterskie lub podyplomowe o kierunku rachunkowość, na uczelni która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.

Wykaz uczelni spełniających powyższe warunki: wykaz ...

Osobowość.

W procesie rekrutacji kandydatów do pracy w naszym Biurze kluczowe znaczenie ma ocena osobowości kandydata.

Przyjmujemy do pracy wyłącznie osoby o wyjątkowych cechach osobowości. Jeśli aplikujesz na którekolwiek stanowisko musisz wyraźnie wyróżniać się spośród innych. Pierwszą cechą, którą oceniamy jest dynamika. Osoby powolne i flegmatyczne nie mają szans na zatrudnienie w naszym zespole.

Nie akceptujemy kandydatów, którzy nie wykażą się wysokim poziomem ambicji, prawidłowego planowania celów życiowych oraz wizji rozwoju osobistego.

Wysoko cenimy kulturę osobistą oraz zdolność do empatii, które to cechy są niezbędne do funkcjonowania w zespole oraz pracy z innymi ludźmi.

Kandydat do pracy w naszym Biurze winien dobrze radzić sobie ze stresem. Brak umiejętności eliminacji stresu powoduje zaburzenia prawidłowej oceny sytuacji, jak również zaburzenia logicznego myślenia.

Preferujemy osoby kreatywne, którym nie wystarcza zastany stan obecny. Osoby dążące do nieustannego ulepszania wszystkiego co ich otacza.

Ważną cechą którą premiujemy jest uprawianie sportu oraz posiadanie specyficznych zainteresowań.

Od kandydatów wymagamy również wysokiego ilorazu inteligencji IQ oraz inteligencji emocjonalnej EQ. Zastrzegamy sobie możliwość poddania osób kandydującym odpowiednim testom.

Oceny osobowości dokonujemy poprzez bezpośrednią rozmowę z kandydatem, testy osobowości, jak również analizę pisma ( analiza psychografologiczna ).

Wstępna ocena kandydatur.

W pierwszym etapie rekrutacji dokonujemy wstępnej weryfikacji nadesłanych aplikacji. Spośród nadesłanych aplikacji typujemy osoby, które następnie zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Zanim przyjdziesz na rozmowę kwalifikacyjną przygotuj się z teoretycznej, ogólnej wiedzy z zakresu:
  • rachunkowości,
  • prawa podatkowego,
  • Kodeksu Spółek Handlowych,
  • systemów ISO,
  • filozofii KAIZEN,
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej:
Na rozmowę przyjdź odpowiednio ubrany/a.
Bądź naturalny/a. Każde sztuczne zachowanie zostanie natychmiast rozpoznane.
Nie próbuj stosować technik wywierania wpływu, grozi to dyskwalifikacją.
Pokaż że potrafisz opanować stres.
Nie wykazuj czegoś, czego nie jesteś w stanie udowodnić.
Jeśli twierdzisz że jesteś ambitny/a, wykaż to. Samo twierdzenie nie jest dowodem.

Po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej możesz zostać zaproszony na drugą rozmowę lub poproszony o poddanie się testom na inteligencję oraz testom osobowości.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych podejmujemy decyzję o zakwalifikowaniu odpowiedniej liczby kandydatów do pracy w naszej firmie. W przypadku nie zakwalifikowania żadnej z osób ogłaszamy kolejną rekrutację.

Po każdym etapie rekrutacji powiadamiamy kandydatów drogą elektroniczną o podjętych decyzjach.

Co oferujemy po zatrudnieniu.

Po rozpoczęciu pracy rozpoczyna się trzymiesięczny okres próbny na stanowisku młodszego asystenta.
Jest to bardzo ważny okres dla nowego członka zespołu. Na etapie wszystkich stanowisk asystenckich nowemu członkowi zespołu zostaje przydzielony opiekun, którym jest biegły rewident lub certyfikowany księgowy.

W okresie próbnym kandydat poddany zostaje obserwacji, w czasie której ocenia się jego przydatność do pracy w naszej firmie.

W tym czasie kandydat zapoznaje się z funkcjonowaniem firmy, zwyczajami oraz obowiązującymi normami, jak również przechodzi podstawowe szkolenia.

Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego nowy członek zespołu wspólnie z opiekunem opracowuje i przedstawia plan rozwoju na okres co najmniej najbliższych trzech lat.

Praca na stanowisku asystenta księgowego jest aplikacją na stanowisko księgowego.

W tym czasie wymagamy od asystenta podjęcia działań w kierunku zdobywania wiedzy, rozwoju osobistego w celu dążenia do objęcia stanowiska samodzielnego księgowego a następnie objęcia funkcji menedżerskich.

Asystent jest zobowiązany do ujęcia w planach rozwojowych terminu uzyskania Certyfikatu Księgowego.

Jako firma zobowiązujemy się do stworzenia warunków asystentowi niezbędnych do uzyskania powyższych kwalifikacji.

Po spełnieniu tych warunków po kilku latach pracy w naszym Biurze będziesz wysokiej klasy specjalistą.

W czasie pracy oferujemy udział w wyjazdach integracyjnych oraz innych spotkaniach i imprezach organizowanych przez naszą firmę.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania prześlij swoje CV na adres biuro@insignis.com.pl

Tel. 607 576 406
e-mail biuro@insignis.com.pl